نظام پزشكي شهرستان هاي فردوس، بشرويه و سرايان
ويژه اعضای سایت
کلمه کاربری:
رمز عبور:
مایلم هم اکنون عضو شوم
رمز عبور را فراموش کرده ام


کمیسیون تبصره 7 ماده 13

در تبصره 7 این ماده تعیین نیاز پرشکی مناطق موضوع ماده 13 با توجه به کلیه عوامل محلی و امکانات پزشکی و جمعیت، براساس آمار و اطلاعات رسمی و مکتسبه و نیز اولویت مناطق از لحاظ خدمات پزشکی و ضوابط تغییر محل مطب ازشهری به شهردیگردرخلال مدت موضوع ماده 13و همچنین ضوابط اولویت انتخاب محل از طرف پزشک با رعایت این آئین نامه همه ساله از طرف کمیسیون متشکل از 4 نفر نماینده وزارت بهداشت و یک نفر نماینده نظام پزشکی به انتخاب  هیات مدیره نظام پزشکی مشخص می شود، تصمیمات کمیسیون قابل تغییر و با رای اکثریت مجموعه لازم الاجرا می باشد.

   در الحاقیه این تبصره کمیسیون مجاز است در موارد خاص بیماری، از کار افتادگی شرایط خانوادگی و نیاز به پزشک و پزشکانی که از خارج از کشور مراجعت می کنند، مسئله را رسیدگی و بدون محدودیت موضوع این ماده برای صدور پروانه تاسیس مطب مجوز صادر کند.

1- نیاز پزشکی مناطق موضوع ماده 13
2- اولویت مناطق از لحاظ خدمات پزشکی
3- ضوابط تغییر محل مطب از شهری به شهر دیگر در خلال مدت موضوع ماده 13
4- ضوابط اولویت انتخاب محل از طرف پزشک
 

شرایط کلی افراد استفاده کننده از تبصره 7 ماده 13

1- دارای معرفینامه از طرف سازمان نظام پزشکی با درج شماره بند آئین نامه باشند.
2- دارای پروانه دائم پزشکی باشند.
3- عضو هیأت علمی نباشند.
4- جهت متخصصین وضعیت شهر محل انجام تعهدات دستیاری (ضریب K) مشخص شده باشد.
5- مشمول سایر ضوابط پروانه آزاد نباشند. جهت شهرهای مجاز عدم نیاز از طریق شاخص جمعیتی الزامی است.
6- در خصوص افرادی که متقاضی اخذ مجوز فعالیت مراکز درمانی خیریه دولتی و خصوصی در شهرهای غیر مجاز هستند، حتماً باید اعلام نیاز مرکز درمانی به تایید معاونت درمان دانشگاه مربوطه رسیده باشد و تصویر پروانه تاسیس معتبر مرکز درمانی ضمیمه گردد.
طبق مجوز قانونی تبصره 7 ماده 13 آئین نامه ای از طرف کمیسیون مصوب گردیده که در 13 بند بررسی می گردد. 
 

لازم به ذکر است بند 6 این آئین نامه تا اخذ تصمیم جدید مسکوت باقی مانده است.

بند1- پزشکان و دندانپزشکانی که با تائید شواریعالی پزشکی مبتلا به بیماری جسمی صعب العلاج میباشند، جهت تاسیس مطب درشهر محل سکونت
مدارک - استعلام بیماری از شورایعالی پزشکی وزارت بهداشت و تائید آن شورا  برای مشخص شدن نوع بیماری و صعب العلاج بودن آن
 
بند 2- خانمهای پزشک و دندانپزشک متاهل جهت اشتغال در 2 مراکز درمانی خصوصی، خیریه یا دولتی در شهر محل سکونت همسر
مدارک - گواهی اشتغال به کار همسر یا استشهادیه محلی- اصل و تصویر سند ازدواج ( صفحات زوجین و ملاحظات )- اصل و تصویر شناسنامه زوجین- اعلام نیاز از مرکز درمانی (خصوصی- دولتی- خیریه )  با تایید معاونت درمان مربوطه و تصویر پروانه  تاسیس  مرکز درمانی

بند 3- خانمهای پزشک و دندانپزشک عمومی مشمول بند (ب) تبصره9  که اکنون مطلقه و یاهمسرشان فوت گردیده است جهت تاسیس مطب در شهرمحل سکونت(بادارا بودن 2 سال سابقه کار قانونی قبل از طلاق یا فوت همسر )
مدارک - اصل و تصویر شناسنامه متقاضی- اصل و تصویر طلاق نامه (در صورت مطلقه بودن)- اصل و تصویر گواهی فوت همسر (درصورت فوت همسر) – مدارک دال بر تائید محل سکونت(استشهاد محلی به تائید محضریا سایر مدارک)

بند 4- خانمهای پزشک و دندانپزشک متاهل که همسرشان کادر ثابت نیروهای مسلح واعضای هیئت علمی دانشگاه ، بازنشستگان رسمی  یا کارکنان رسمی یا پیمانی دولت می باشند جهت تاسیس مطب در محل سکونت همسر پزشکان و دندانپزشکان مرد که همسرشان شاغل رسمی ادارات دولتی و یا کادر ثابت نیروهای مسلح می باشند جهت اشتغال در2 مرکز درمانی( خصوصی، خیریه یا دولتی) درپنج شهر غیر مجازو یا تاسیس مطب درشهرهای مجاز
مدارک - گواهی اشتغال به کار همسر از نیروی انسانی یا امور اداری محل کار- آخرین حکم استخدامی همسر- اصل و تصویر شناسنامه زوجین- اصل و تصویر سند ازدواج
اعلام نیاز از مرکز درمانی (پزشکان و دندانپزشکان مرد ) با تایید معاونت درمان مربوطه و تصویر پروانه  تاسیس  مرکز درمانی

بند 5 - پزشکان و دندانپزشکان فارغ التحصیل خارج از کشورکه تا پایان سال 1384 پروانه دائم پزشکی اخذ نموده و از ارز دولتی استفاده نکرده اند جهت تاسیس مطب در شهر محل سکونت
مدارک - نامه امور دانشجویی وزارت بهداشت در خصوص کشور محل فارغ التحصیلی وگواهی عدم استفاده از ارز دولتی به همراه گواهی تعیین وضعیت نیروی انسانی

بند 6 - توجه- این بند فعلا مسکوت مانده است و جهت متقاضیان پرونده تشکیل داده نمی شود.

بند 7- پزشکان و دندانپزشکانی که یکی از اعضاء اصلی خانواده (پدر- مادر- همسر- فرزند ) دارای بیماری صعب العلاج با تائید شورایعالی پزشکی وزارت بهداشت و یا سن یکی از والدین بالای 60 سال باشد جهت تاسیس مطب در مناطق مجاز یا اشتغال در2 مرکز درمانی خصوصی، خیریه و یا دولتی در پنج شهر غیر مجاز و در صورت تک فرزند بودن ( با رعایت شرایط بالا ) تاسیس مطب در شهرهای غیر مجاز محل سکونت پدر و مادر
مدارک - اصل شناسنامه والدین، همسر یا فرزند ( با توجه به بیماری هر کدام ) اصل و تصویر سند ازدواج ( درصورت بیماری همسر) گواهی بیماری به تائید شورایعالی پزشکی وزارت بهداشت – اعلام نیاز از مرکز درمانی (در صورت تقاضا جهت 5 شهر غیرمجاز کشور) با تایید معاونت درمان مربوطه و تصویر پروانه  تاسیس  مرکز درمانی

بند 8- پزشکان و دندانپزشکان مرد که همسرشان در یکی از دانشگاههای شهر محل سکونت همسر، دانشجو باشد جهت تاسیس مطب در یکی از شهرستانهای مجاز یا اشتغال در2 مرکز درمانی خصوصی، خیریه یا دولتی در مناطق غیر مجاز
مدارک - اصل و تصویر سند ازدواج- اصل و تصویر شناسنامه زوجین- گواهی اشتغال به تحصیل همسر از بالاترین مقام دانشگاه- اعلام نیاز از مرکز درمانی ( در صورت درخواست در شهرهای غیر مجاز)  با تایید معاونت درمان مربوطه و تصویر پروانه  تاسیس  مرکز درمانی
 
بند 9- خانمهای پزشک و دندانپزشک عمومی متاهل که خدمات قانونی را در مناطق ضریب دار گذرانده اند جهت تاسیس مطب در شهر محل اقامت همسر
مدارک - اصل و تصویر سند ازدواج- اصل و تصویر شناسنامه زوجین- گواهی اشتغال به کار همسر یا گواهی استشهادیه محلی به تائید مراجع رسمی (کلانتری محل- محضر- شورای اسلامی محل سکونت)

بند 10- همسرو فرزند شهدا و فرزندان جانبازان بالای 50 درصد و آزادگان جهت اشتغال درمراکز درمانی خصوصی، خیریه یا دولتی در پنج شهر غیر مجاز یا تاسیس مطب در شهرهای مجاز استان (تک فرزند شهدا در صورتی که مادر ازدواج مجدد نداشته باشد جهت تأسیس مطب در شهر محل سکونت)
مدارک - اصل و تصویر کارت یا معرفینامه از بنیاد شهید یا بنیاد جانبازان یا امور آزادگان  نامه اعلام نیاز از مرکز درمانی ( خصوصی-  دولتی -  خیریه ) اصل و تصویر شناسنامه پدر ومادر در صورت تک فرزند بودن

بند 11- پزشکان و دندانپزشکانی که طبق مندرجات شناسنامه به شرح ذیل بومی شهر مورد درخواست شناخته شوند ( پدر، مادر، خود متقاضی و یا همسر ایشان سه نفر از 4 نفر مذکور متولد آن شهر باشند ) با کسب حداقل 250 امتیاز برای پنج شهرغیر مجاز و بدون کسب امتیاز پروانه مطب برای شهرهای مجاز استان مربوطه ومجوز فعالیت در مراکز درمانی جهت شهرهای مجاز
مدارک - اصل و تصویر شناسنامه  بستگان درجه اول مورد اشاره (در خصوص همسر، اصل و تصویر سند ازدواج مورد نیاز میباشد) گواهی سوابق قانونی کار جهت محاسبه امتیازات- ( در صورت تقاضای یکی از پنج شهر غیر مجاز کشور)

بند12- پزشکان و دندانپزشکان دارای حضانت نامه فرزند (بانوان) و یا قیم نامه (از اداره سرپرستی وزارت دادگستری) با رعایت سایرمقررات مربوطه جهت تاسیس مطب در محل قیومت با استشهاد محلی به تائید محضر
مدارک - اصل و تصویر قیم نامه اداره سرپرستی وزارت دادگستری - اصل و تصویر شناسنامه والدین یا فرزندان یا خواهر و برادر(حسب مورد)

بند13- پزشکان و دندانپزشکانی که در استخدام رسمی یکی از ادارات عمومی غیردولتی میباشند جهت اخذ مجوز تاسیس مطب و اشتغال دربخش  خصوصی درشهرمحل خدمت
مدارک - اصل و تصویرآخرین حکم استخدامی- گواهی اشتغال به کار و عدم نیاز خارج از ساعت اداری به امضاء بالاترین مقام مجازمحل خدمت

ماده واحده: واحدهای سازمانی مشروحه زیر و موسسات وابسته به آنها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می باشند.
1- شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50% سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد.
2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
3- هلال احمر
4- کمیته امداد امام
5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی
6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
7- کمیته ملی المپیک ایران
8- بنیاد 15 خرداد
9- سازمان تبلیغات اسلامی
 10- سازمان تامین اجتماعی
توجه:
- مرکز درمانی خصوصی شامل درمانگاه و بیمارستان خصوصی می باشد.
- شهرهای غیر مجاز تهران – اصفهان – شیراز- تبریز و مشهد می باشند و سایر مناطق کشور جز شهرهای ذکر شده جزء مناطق مجاز هستند.

نظر خوانندگان در مورد اين مطلب ارسال نظر شما